Stichting het Groninger Landschap op weg naar een CO2-neutrale bedrijfsvoering


Stichting Het Groninger Landschap (SGL) heeft de ambitie om CO2-neutraal te gaan werken. Voor de realisatie daarvan stapte ze naar Van der Glas Milieuadvies. Samen met Annet Zaagsma van AnnetZaagsma-advies heb ik deze opdracht met veel plezier aangenomen. 
De SGL maakt aan den lijve de gevolgen van klimaatverandering mee. Gebieden als de Westerbroekstermadepolder zijn ingericht als waterbergingsgebied. Op die manier kunnen perioden met veel neerslag opgevangen worden om zodoende de stad Groningen droge voeten te laten houden. Als betrokken organisatie wil ook de SGL haar steentje bijdragen. De organisatie koopt al groen gas en groene stroom in. Ze heeft een duurzaamheidsteam samengesteld en er waren plannen voor de aanschaf van een elektrische dienstauto.
Wij zijn gevraagd te ondersteunen bij de weg naar energieneutraal. Dat is in drie stappen gedaan.

1. Allereerst is een analyse gedaan van de CO2-uitstoot van de activiteiten van de SGL. Vier sectoren      zijn hierbij onderscheiden: gebouwen, mobiliteit, bedrijfsvoering en natuurbeheer.

2. Samen met het duurzaamheidsteam is een ambitie vastgelegd. Die luidde:

  • Het Groninger Landschap is in 10 jaar (2027) CO2-neutraal, dat wil zeggen dat de netto CO2-uitstoot nul is.
  •  Het Groninger Landschap gaat, om dit te bereiken, haar energiegebruik zoveel mogelijk verminderen. Zo streeft zij naar een zo hoog mogelijk energielabel van haar gebouwen en per categorie gebouw worden labeldoelen geformuleerd. 
  • Daarnaast gebruikt zij zoveel mogelijk fossielvrije en duurzame energie en brandstoffen, en streeft zij er naar geen aardgas meer te gebruiken. 
  • Voor de uitbesteding van werkzaamheden aan gebouwen en landschap gaat het Groninger Landschap voorwaarden opnemen om deze zo duurzaam mogelijk uit te laten voeren. 
  • Zij wil daarnaast dat deze werkzaamheden zoveel mogelijk uitgevoerd worden door bedrijven die zijn gecertificeerd op gebied van duurzaamheid. 
  • Het Groninger Landschap vindt het daarbij belangrijk dat de lokale economie gestimuleerd wordt door het zoveel mogelijk inschakelen van lokale bedrijven.

3. Tenslotte zijn de resultaten van de nulmeting en de ambities omgezet naar aanbevelingen voor de        komende tijd.

De eerste stappen zijn inmiddels gezet. Er heeft een energiescan plaatsgevonden op zeven gebouwen en de elektrische dienstauto is inmiddels aangeschaft. Het duurzaamheidsteam is nu hard op weg om de aanbevelingen uit het rapport te realiseren.

Wij wensen deze pionier van duurzaamheid hierbij veel succes.